Algemene Voorwaarden

Algemeen

Kindercoach (praktijk) Goedgemutst is opgericht door C. Roddenhof, gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  65876008. Kindercoach Goedgemutst richt zich op het coachen van meiden vanaf 8 jaar.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoach Goedgemutst en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid

Kindercoach Goedgemutst is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. In overleg met het kind wordt er afgesproken wat er aan ouders/verzorgers wordt verteld over de inhoud van de sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

Kindercoach Goedgemutst streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kindercoach Goedgemutst dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Coaching / begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.  Kindercoach Goedgemutst kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Kindercoach Goedgemutst is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Kindercoach Goedgemutst is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoach Goedgemutst.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kindercoach Goedgemutst aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een optioneel tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van de ouders van het kind, bezoekt de Kindercoach Goedgemutst de school of andere instellingen voor bespreking, observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De coach zal de hieraan bestede uren conform de vastgelegde tarieven in rekening brengen.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.  Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

Betalingsvoorwaarden

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kindercoach Goedgemutst.

Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kindercoach Goedgemutst een betalingsherinnering sturen.  Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Kindercoach Goedgemutst gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á € 5,- in rekening te brengen.

Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindercoach Goedgemutst  genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoach Goedgemutst gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.

Bij overmacht, zoals ziekte van de cliënt is overleg mogelijk. Dit kan echter alleen telefonisch in goed onderling overleg met de coach.

Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail of een WhatsApp bericht sturen.